Brian Ó hEadhra & Fionnag NicChoinnich — Eadar Breith agus Bàs (Live at Lyth Arts Centre)

Brian Ó hEadhra & Fionnag NicChoinnich perform their beautifully stirring number, Eadar Breith agus Bàs to a private audience in Scotland’s most northerly arts venue, Lyth Arts Centre as part of Showcase Scotland’s The Visit 2022.

Song Published by Anam Communications 2021
Ceòl agus Faclan / Words and Music: Brian Ó hEadhra
Sgrìobh Brian an t-òran seo sa gheamhradh ann am meadhan a’ ghlasaidh 2020/1. (Written during a long winter of lockdown.)

Rachainn thar a’ chuain
Shiubhlainn fad’ air na tonnan
Gus an ruiginn an t-àit
Far am faighinn-sa tàmh
Chan eil teagamh no strì
Nam inntinn no ‘m’ chridh’
Gu bheil aoibhneas ri lorg
Nar beathannan fhìn

Eadar breith agus bàs
Bidh na ceistean a’ sruthadh
Eadar Gàidheil is Goill
Thig am follais, an t-sligh’
Gabh tlachd o gach latha
Eadar madainn is oidhch’
Gabh faochadh is sìth
Le fios gu bheil thu beò

Translation:
I would cross the sea
I would go far on the waves
Until I reach the place
Where I can rest
There is no doubt or struggle
In my mind or my heart
That joy is to be found
In all our lives

Between birth and death
The questions will flow
Between Gaels and non-Gaels
The path will become clear
Enjoy every day
Morning to night
Take relief and peace
Knowing that you are alive

%d bloggers like this: